xalandrinews.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ανακοίνωση: Αλλάζει ο τρόπος απόδοσης του τέλους 0,5% – Που και πώς θα καταβάλλεται το τέλος

Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ παρ.1 του άρθρου 1 του
Ν.339/1976 (Α’ 136)
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης , του Δήμου Χαλανδρίου, σας
ενημερώνει πως άλλαξε ο τρόπος καταβολής του τέλους διαμονής
παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων , ως
κατωτέρω και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.
Στο ΦΕΚ ,τεύχος δεύτερο , Αρ. Φύλλου 7332- 22/12/2023, «Περί
καθορισμού της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του
τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1του ν. 339/1976 (Α’
136) », ορίζονται ꞉
Άρθρο 1
1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης των
τελών α) διαμονής παρεπιδημούντων και β) επί των ακαθαρίστων
εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως το υπόδειγμα που
προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών.
2. H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής
πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή
τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο
χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό
καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.
Δήμοι που αποφασίζουν την επέκταση εφαρμογής του τέλους 0,5% επί
εσόδων και άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων, διαμορφώνουν ανάλογα τιςΕλληνική
ΧΑΛΑΝΔΡΙ , 09/01/2024
σχετικές παραμέτρους στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. Για μη
υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών
υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που
ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και
Ιανουαρίου επομένου έτους.
Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.
Στην περίπτωση υποκαταστημάτων σε περισσότερους δήμους τα
ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα
αντίστοιχα ποσά τελών υπολογίζονται ανά δήμο.
Στους υπόχρεους σε δήλωση, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εντός της
προθεσμίας, η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ειδοποίηση, επισημαίνοντας την
υποχρέωσή τους και την επιβολή προσαύξησης για κάθε μήνα
καθυστέρησης.
Στην ειδοποίηση αναφέρεται επιπλέον, πως δεν υφίσταται υποχρέωση
δήλωσης επί μηδενικών εσόδων.
4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της
ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της
εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη
φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.
5. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής
«Τ.Ο.»). Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των
ακαθαρίστων εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ μετά την υποβολή της
δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
της.
6. Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών,
επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου
καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6
και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό(2%) επί του
τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη
δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε
φορά χρέους.
Άρθρο 3
Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που
αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και
καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία
εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα τέλη
παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος
2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών
περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία
εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα οφειλόμενα
ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την
ίδια ως άνω ημερομηνία.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα ꞉
Τμήμα Εσόδων ꞉ 2132023853-826
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

«Αθλητισμός και Αντίσταση» – Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής

Missing Alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 42χρονης από το Χαλάνδρι

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (4) την Τετάρτη – Σε συναγερμό η Αττική